برای نوشته های سایت وردپرسی خود می توانید سایر مطالب منتشر شده توسط نویسنده یا نویسندگان را هم به کاربران نمایش دهید:

برای این کار ابتدا کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود کپی کنید:

function author_related_posts() {
    global $authordata, $post;
    $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
    $output = '<ul>';
    foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
        $output .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
    }
    $output .= '</ul>';
    return $output;
}

تا اینجا این قابلیت را به پوسته اضافه کرده اید اما قادر به مشاهد سایر مطالب نویسنده یا نویسنده ها نیستیم.

نکته؛ کد بالا بطور پیشفرض 5 مورد از مطالب اخیر نویسنده را نمایش می دهد برای افزایش و یا کاهش این تعداد کافیست در در خط 4 عدد روبروی پارامتر posts_per_page را تغییر دهید.

برای این کار کافیست قطعه کد زیر را در  فایل single.php یا هر کجا می خواهید نمایش دهید، کپی کنید.

<?php echo author_related_posts(); ?>