از جمله ویژگی کاربر مدار وردپرس امکان عضویت و ورود کاربران است تا با توجه به اهداف ما امکاناتی را برای خود انتخاب کنند. احتمالا دوست دارید بدانید کاربران عضو شده چگونه وارد بشوند؟ امروز رو با digital98.ir همراه باشید تا در ادامه راه ساده ی آن را برای شما ارائه دهیم …

برای این کار کافیست در هر جای قالب (مثل سایدبار، هدر، ایندکس و … ) که می خواهید کد زیر را قرار دهید :

<?php if (!(current_user_can('level_0'))){ ?>
<h2>Login</h2>
<form action="<?php echo get_option('home'); ?>/wp-login.php" method="post">
<input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo wp_specialchars(stripslashes($user_login), 1) ?>" size="20" />
<input type="password" name="pwd" id="pwd" size="20" />
<input type="submit" name="submit" value="Send" class="button" />
    <p>
       <label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me</label>
       <input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" />
    </p>
</form>
<a href="<?php echo get_option('home'); ?>/wp-login.php?action=lostpassword">Recover password</a>
<?php } else { ?>
<h2>Logout</h2>
<a href="<?php echo wp_logout_url(urlencode($_SERVER['REQUEST_URI'])); ?>">logout</a><br />
<a href="http://XXX/wp-admin/">admin</a>
<?php }?>

در صورتی که کد کاملتری خواستید می توانید از کد زیر استفاده کنید:

<li>
<?php global $user_ID, $user_identity, $user_level ?>
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<h2>Control panel</h2>
<ul>
<li>Identified as <strong><?php echo $user_identity ?></strong>.
<ul>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/">Dashboard</a></li>
<?php if ( $user_level >= 1 ) : ?>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/post-new.php">Write an article</a></li>
<?php endif // $user_level >= 1 ?>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/profile.php">Profile and personal options</a></li>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=logout&amp;redirect_to=<?php echo urlencode($_SERVER['REQUEST_URI']) ?>">Exit</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<?php elseif ( get_option('users_can_register') ) : ?>
<h2>Identification</h2>
<ul>
<li>
<form action="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php" method="post">
<p>
<label for="log"><input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo wp_specialchars(stripslashes($user_login), 1) ?>" size="22" /> User</label><br />
<label for="pwd"><input type="password" name="pwd" id="pwd" size="22" /> Password</label><br />
<input type="submit" name="submit" value="Send" class="button" />
<label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me</label><br />
</p>
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/>
</form>
</li>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-register.php">Register</a></li>
<li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=lostpassword">Recover password</a></li>
</ul>
<?php endif // get_option('users_can_register') ?>
</li>