نمایش آمار و اطلاعات سایت یکی از موارد جذاب کاربران وردپرسی است.

اگر سایت شما نظرات زیادی دارد و تمایل دارید از این نظرات استفاده مثبت داشته باشید و تعداد کل نظرات را به بازدیدکنندگان نمایش دهید از کد این کد که معرفی خواهیم کرد استفاده کنید.

کافی است کد زیر را در هر بخشی از سایت که قصد دارید به نمایش درآید قرار دهید. این کد در تمامی قسمت های قالب وردپرس شما قابل استفاده است.

<?php
$comments_count = wp_count_comments();
echo "تعداد نظرات " . $comments_count->approved . " نظر";
?>