چگونه می توان توان و اندیس یا همان حروف یا اعداد کوچک را در ورد word نوشت؟

اگر می خواهید در ورد حرف یا کلمه ای به صورت تواندار یا اندیس تایپ نماید کافیست به روش زیر عمل کنید؛

ابتدا فرمول یا متن را به صورت معمول بنویسید مانند H2O اکنون بخشی که قرار است اندیس یا توان شود را انتخاب کنید. حالا از سربرگ home روی Xبرای توان و روی Xبرای اندیس کلیک کنید.
کار تمام است.

نکته؛

در صورتی که نیاز به این کار نباشد یا اینکه بخواهیم نوشته را به حالت اول برگردانیم دو روش وجود دارد.
 روش اول؛ میتوانیم ان بخشی که مایل به بازگردانی ان هستیم را انتخاب کنیم و دوباره روی گزینه Xبرای توان و روی Xبرای اندیس کلیک کنیم تا به حالت اول بازگردد.
 روش دوم؛ ان بخشی که مایل به بازگردانی ان هستیم را انتخاب کنید و روی ان راست کلیک کنید و از منوی باز شده font را انتخاب نمایید. در این مرحله پنجره ای باز می شود. از پنجره ی جدید، در مجموعه effects تیک گزینه subscript که برای اندیس و superscript برای توان است را بردارید و گزینه OK را تایید نمایید. می بینید که به حالت اول باز می گردد.